بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Artikel-artikel yang disiarkan di sini adalah sebagai rujukan dan simpanan peribadi pemilik blog ini. Kebanyakannya diambil daripada sumber-sumber yang dinyatakan. Segala pendapat dalam penulisan ini adalah pendapat penulis artikel yang sebenar. Jika ada kekeliruan tuanpunya blog ini menyarankan supaya bertanya kepada penulis asal. Semoga memberikan manfaat kepada pembaca.

Thursday, May 30, 2013

Menegakkan keadilan


SALAH satu sifat yang harus dimiliki setiap orang untuk dapat menegakkan kebenaran adalah sifat adil. 

Kata adil banyak disebut dalam al-Quran dengan pelbagai pengertian dan konteks, seperti seimbang (rujuk al-Infitar [82] : 7), Benar (rujuk al-Baqarah [2]: 282) dan tebusan (rujuk al-An'am: 70). Keadilan memang merupakan doktrin pusat dalam teologi Islam.

82:7
Tuhan yang telah mencipta dan mengatur kejadianmu, lalu menjadikan anggotamu sesuai (dengan tujuan yang kerananya anggota itu diadakan), serta menjadikan (binaan tubuh badanmu) sama padan dengan kekuatannya;(al-Infitar [82] : 7)

2:282
Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) itu dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil (benar) dan janganlah seseorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Oleh itu, hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu merencanakan (isi surat hutang itu dengan jelas). Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangkan sesuatu pun dari hutang itu. Kemudian jika orang yang berhutang itu bodoh atau lemah atau ia sendiri tidak dapat hendak merencanakan (isi itu), maka hendaklah direncanakan oleh walinya dengan adil benar); dan hendaklah kamu mengadakan dua orang saksi lelaki dari kalangan kamu. Kemudian kalau tidak ada saksi dua orang lelaki, maka bolehlah, seorang lelaki dan dua orang perempuan dari orang-orang yang kamu setujui menjadi saksi, supaya jika yang seorang lupa dari saksi-saksi perempuan yang berdua itu maka dapat diingatkan oleh yang seorang lagi. Dan jangan saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil menjadi saksi. Dan janganlah kamu jemu menulis perkara hutang yang bertempoh masanya itu, sama ada kecil atau besar jumlahnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih membetulkan (menguatkan) keterangan saksi, dan juga lebih hampir kepada tidak menimbulkan keraguan kamu. Kecuali perkara itu mengenai perniagaan tunai yang kamu edarkan sesama sendiri, maka tiadalah salah jika kamu tidak menulisnya. Dan adakanlah saksi apabila kamu berjual-beli. Dan janganlah mana-mana jurutulis dan saksi itu disusahkan. Dan kalau kamu melakukan (apa yang dilarang itu), maka sesungguhnya yang demikian adalah perbuatan fasik (derhaka) yang ada pada kamu. Oleh itu hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah; dan (ingatlah), Allah (dengan keterangan ini) mengajar kamu; dan Allah sentiasa Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.(al-Baqarah [2]: 282) 

6:70
Dan jauhkanlah diri dari orang-orang yang menjadikan ugama mereka sebagai permainan dan hiburan, dan mereka pula telah diperdayakan oleh kehidupan dunia dan peringatkanlah (mereka) dengan Al-Quran itu supaya tiap-tiap diri (di akhirat kelak) tidak terjerumus (ke dalam azab neraka) dengan sebab apa yang ia telah usahakan (dari perbuatan yang buruk dan keji). Tidak ada baginya pelindung dan tidak juga pemberi syafaat yang lain dari Allah. Dan jika ia hendak menebus (dirinya) dengan segala jenis tebusan, (nescaya tebusan itu) tidak akan diterima daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan (ke dalam azab neraka) dengan sebab apa yang telah mereka usahakan. Bagi mereka disediakan minuman dari air panas yang menggelegak, dan azab seksa yang tidak terperi sakitnya, disebabkan mereka kufur ingkar (semasa hidupnya).(al-An'aam [6] : 7)

Dalam bahasa Arab, pengertian keadilan dibezakan menjadi dua istilah iaitu al-'adl dan al-'idl. Al-'adl adalah keadilan yang ukurannya didasarkan pada gerak hati atau rasional, manakala al-'idl adalah keadilan yang dapat diukur secara jasmani yang dapat dirasakan dengan pancaindera seperti timbangan atau hitungan.

Prinsip keadilan perlu diserapkan dalam semua aspek kehidupan termasuklah dalam urusan perbankan. Islam memerintahkan manusia untuk bersikap adil dan perlakukan adil wajib ditegakkan terhadap sesiapa sahaja (al-Syura [42] : 15)
42:15
Oleh kerana yang demikian itu, maka serulah (mereka - wahai Muhammad - kepada berugama dengan betul), serta tetap teguhlah engkau menjalankannya sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, dan janganlah engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka; sebaliknya katakanlah: "Aku beriman kepada segala Kitab yang diturunkan oleh Allah, dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah jualah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal kami dan bagi kamu amal kamu. Tidaklah patut ada sebarang pertengkaran antara kami dengan kamu (kerana kebenaran telah jelas nyata). Allah akan menghimpunkan kita bersama (pada hari kiamat), dan kepadaNyalah tempat kembali semuanya (untuk dihakimi dan diberi balasan)".(al-Syura [42] : 15)
Kewajipan agama
Berbuat atau bersikap adil merupakan salah satu perintah wajib dalam agama Islam. Allah SWT dalam salah satu firman-Nya menyatakan hal tersebut secara tegas: Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, dan berbuat kebaikan... (al-Nahl [16] : 90)

16:90
Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, dan berbuat kebaikan, serta memberi bantuan kepada kaum kerabat; dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Ia mengajar kamu (dengan suruhan dan laranganNya ini), supaya kamu mengambil peringatan mematuhiNya.(al-Nahl [16] : 90)
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Iman Ahmad bin Hanbal. Rasulullah SAW bersabda: "Ilmu itu ada tiga antaranya ialah kewajipan berlaku adil dalam membahagi."

Adil sebagai syarat
Dalam banyak aspek kehidupan beragama, sifat adil seringkali ditetapkan sebagai mutlak dalam sesuatu perkara. Tanpa sifat tersebut, maka perkara itu menjadi batal.

Misalnya, seorang perawi hadis haruslah adil dalam erti berpegang pada kebenaran dan kejujuran. Jika perawi tidak adil, maka hadisnya dianggap tidak sahih. Sifat adil juga menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang hakim, pemerintah dan saksi dalam sesuatu perkara. Dalam menjalankan tugas, hakim dituntut untuk bersikap adil.

Sunatullah
Dalam al-Quran, keadilan disebut sebagai bahagian daripada hukum alam semesta, iaitu hukum keseimbangan (al-mizan), yang menjadi hukum alam atau sunatullah. Kerana merupakan sunatullah, maka menegakkan keadilan merupakan suatu kemestian yang mutlak.

Apabila keadilan dilaksanakan maka akan tercipta kebaikan. Sebaliknya apabila tidak dilaksanakan, maka akan timbul malapetaka.

Takwa
Al-Quran menjelaskan bahawa bersikap adil itu adalah tidak memilih bulu. Kepada golongan yang kita benci pun kita harus tetap adil. Menerapkan sikap adil dalam keadaan demikian akan mendekatkan kita kepada takwa, seperti firman Allah SWT: Dan janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kamu itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil (kepada sesiapa jua), kerana sikap adil itu lebih hamper kepada takwa. (al-Maidah [5] : 8)

5:8
Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran; dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil (kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. (al-Maidah [5] : 8)
Zalim
Berlaku adil berkait rapat dengan hak dan kewajipan. Hak yang dimiliki oleh seseorang, termasuk hak asasi harus diperlakukan dengan adil dan tidak boleh dengan zalim semena-mena. Zalim iaitu sifat sewenang-wenang dalam suatu perkara, merupakan kebalikan daripada sifat adil. Orang yang berbuat zalim diancam dengan siksaan yang sangat pedih di akhirat nanti, kerana berbuat zalim termasuk salah satu dosa besar.Tuesday, May 28, 2013

Persoalan hangat tentang Yakjuj dan Makjuj

Yakjuj dan Makjuj sering melakukan kerosakan di muka bumi. - Gambar hiasan

Adakah Yakjuj dan Makjuj daripada manusia?

Jawapan: Ya. Kedua-duanya daripada umat manusia. Iaitu dua kabilah. Dikatakan daripada Yaputh bin Nuh. Ini dikuatkan lagi daripada hadis Bukhari.

Apakah sifat Yakjuj dan Makjuj?

Jawapan:Antara sifat mereka ialah:
 • Kekuatannya yang amat luar biasa.
 • Mata mereka sepit.
 • Banyak bulu pada badan mereka.
 • Jumlah mereka tersangat ramai.

Manakala Ibnu Hajar menyebut tiga sifat iaitu:
 • Jasad mereka seperti pohon yang besar.
 • Jasad mereka empat hasta lebar x empat hasta tinggi.
 • Sebahagian mereka boleh duduk di atas telinga-telinga mereka seleret ke tanah.

Pun begitu, sifat ini tidak disandarkan pada riwayat yang sahih, tetapi didhaifkan sifat tersebut oleh sebahagian ulama.

Bilangan Yakjuj dan Makjuj?

Jawapan: Bilangan mereka teramat ramai. Ini berdasarkan hadis di mana bilangan mereka tanpa diketahui jumlahnya. Dalam hadis al-Hakim melalui kitabnya al-Istadrakh menyebut: Manusia dibahagikan kepada 10 juzuk dan 9/10 daripadanya Yakjuj dan Makjuj sedangkan sejuzuk yang lain adalah semua makhluk atau manusia.

Apakah agama Yakjuj dan Makjuj?

Jawapan: Mereka adalah yang kufur dengan Allah. Kalaulah tidak, nescaya tidak dihukum ke atas mereka serentak. Ini berdasarkan mafhum hadis.

Tempat tinggal Yakjuj dan Makjuj?

Jawapan: Berdasarkan riwayat hadis, mereka dikurung dan disekat antara dua gunung yang besar di Turki. Apabila mereka keluar, mereka terus menuju ke Laut Mati dan meminum semua air tersebut. Kemudian mereka menuju ke Baitul Maqdis, Palestin.

Bilakah mereka keluar?

Jawapan: Mengikut riwayat yang sahih mereka keluar pada zaman Nabi Allah Isa bin Maryam selepas turunnya Nabi Isa dan dia membunuh Dajjal dan ketika itulah keluarnya Yakjuj dan Makjuj menyebabkan Nabi Isa telah membawa bersamanya orang yang beriman ke gunung yang berhampiran iaitu gunung Thur. Ini bertujuan untuk berlindung kerana ramainya jumlah Yakjuj dan Makjuj seperti ombak laut yang tidak diketahui hujung dan pangkalnya.

Tempat tinggalnya sekarang?

Jawapan: Sekarang ini dengan kemudahan teknologi bahkan melalui udara dan satelit yang mungkin dapat mengesan tempat tinggal Yakjuj dan Makjuj. Dalam hal ini, kudrat Allah SWT yang boleh melakukan apa saja. Berdasarkan nas hadis menunjukkan mereka berada di dalam tanah dan percubaan untuk keluar berlaku dari semasa ke semasa. Samalah seperti kita beriman adanya jin dan di manakah mereka.

Bagaimana cara Yakjuj dan Makjuj dibinasakan?

Jawapan: Mengikut riwayat Nawwas bin Sam'an bahawa Yakjuj dan Makjuj telah dibala dengan leher mereka dimakan ulat dan mereka mati serentak, selepas itu Nabi Isa dan pengikutnya turun ke bumi. Mereka tiada tempat kerana dipenuhi jasad Yakjuj dan Makjuj dan bau jasad mereka yang tidak baik. Kemudian Allah SWT utuskan burung seperti leher-leher unta memakan dan membawa mereka mengikut kehendak Allah SWT. Selepas itu Allah SWT menurunkan hujan membasuh bumi hingga menjadi suci.Sifat Yakjuj dan Makjuj

 Isu Yakjuj dan Makjuj adalah topik yang sentiasa menjadi perbualan dan perbincangan para ulama dan juga orang ramai. - Gambar hiasan

Sambungan daripada : Zulkarnain Raja Yang Adil

Oleh DR. ZULKIFLI MOHAMAD AL-BAKRI

DALAM siri ini penulis sengaja membincangkan berkenaan sifat Yakjuj dan Makjuj secara khusus yang telah disebut daripada siri ini dan selepasnya.

Yakjuj berbangsa Tartar, manakala Makjuj berbangsa Monggol. Mereka berasal daripada satu keturunan bapa yang bernama Turk dan tinggal di bahagian Utara Asia. Negara mereka adalah memanjang bermula dari Tibet, China hingga ke Laut Beku Utara dan di barat hinggalah ke negeri Turkistan.

Pakar sejarah Arab dan Perancis menyatakan Yakjuj dan Makjuj ini sering menyerang negara jiran yang berhampiran. Mereka sering melakukan kerosakan di muka bumi dan menghancurkan bangsa lain. Di kalangan mereka ada bangsa yang ganas berasal dari bukit tinggi dari Asia Tengah dan berhijrah ke Eropah pada masa dahulu seperti bangsa Smith, Sumeria dan Hun. Mereka telah menyerang negeri China dan Asia Barat yang merupakan tempat menetapnya para nabi.

Selepas zaman pemerintahan nabi, mereka masih tetap berada di sempadan negara mereka dan tidak keluar dari negara mereka, sehinggalah muncul di kalangan mereka. "Si malapetaka yang bertulang," Tamujin yang mendakwa (menggelar) dirinya dengan nama Gengis Khan (bangsa Moggol) yang bererti Raja Alam.

Pada awal abad ke-7 Hijrah, Tamujin keluar dari bukit yang tinggi, jauh di Asia Tengah. Perkara pertama yang dilakukannya ialah menundukkan China Utara, kemudian pergi ke negeri-negeri Islam, dengan menawan Sultan Qatb al-Din ibn Armilan, iaitu salah seorang Raja Saljuk, Raja Khawarizm. Kekejian yang dilakukan oleh Gengis Khan di negeri tersebut merupakan kekejian yang belum pernah berlaku dalam sejarah.

Ketika Gengis Khan mati, pemerintahannya digantikan oleh puteranya Aqtay. Manakala putera saudaranya iaitu Batu telah menyerang Rusia pada 732 Hijrah dan memusnahkan Polnia serta menghancurkan negeri Majr. Setelah Aqtay meninggal, pemerintahannya digantikan oleh Jaluk. Beliau telah memerangi Rom dan memaksa rajanya membayar ufti.

Setelah Jaluk meninggal, pemerintahannya digantikan oleh anak saudaranya, Manju yang telah menindas kedua-dua saudaranya, Kaylay dan berjaya menguasai negeri China manakala Hulaku meneruskan penguasaannya ke atas kerajaan-kerajaan Islam dan menawan pusat pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Ketika itu pemerintahan Abbasiyah diterajui oleh Musta'sim Billah.

Pemerintahan Baghdad mulai lemah pada pertengahan abad ke-7 Hijrah. Dalam masa tujuh hari Baghdad berjaya dikuasai. Sungai-sungai di Baghdad dipenuhi dengan darah rakyatnya yang mati, manakala buku-buku ilmiah telah dicampak ke dalam sungai Dajlah sehingga menjadi seperti jambatan untuk mereka lalui menurut khayalan mereka. Akhirnya pemerintahan Khalifah Abbasiyah di Baghdad berakhir.

Setelah Dinasti Gengis Khan berjaya menguasai seluruh Asia dan Eropah Timur, mereka membahagi daerah-daerah taklukan mereka dan mendirikan empat kerajaan. Keluarga Kaylay menguasai China dan Monggol. Jafaqay, saudara Aqtay, mengetuai Turkistan. Dinasti Batarkhan menguasai negeri-negeri yang berada di tepi sungai Fajla sehinggakan Rusia terpaksa menyerahkan cukai kepadanya dalam tempoh yang panjang. Hulaku merampas negeri Parsi dan Baghdad hingga ke negeri Syam. Semua ini diringkaskan oleh penulis daripada ensiklopedia, Ibnu Khaldun, Ibnu Maskawayh dan risalah Ikhwan al-Safa.

Tanda kiamat
Sebenarnya isu Yakjuj dan Makjuj adalah isu yang sentiasa menjadi perbualan dan perbincangan para ulama dan juga orang ramai. Ia merupakan salah satu daripada tanda-tanda kiamat yang besar. Oleh itu, marilah sama-sama kita merenung sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari daripada Zainab bin Jahsyim R.Anha bahawa Rasulullah SAW keluar dari rumahnya dalam keadaan amat serius seraya bersabda: Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah SWT. Celakalah orang Arab daripada kejahatan yang hampir tiba. Hari ini telah terbuka sebahagian tembok Yakjuj dan Makjuj seperti ini. Lantas Nabi mengisyaratkan bulatan dengan dua jarinya iaitu jari telunjuk dan jari ibu. Zainab binti Jahsyim berkata: Aku bertanya, hai Rasulullah SAW, adakah kami akan binasa sedangkan di sisi kami ada orang-orang yang soleh. Jawab Baginda SAW: Ya, jika sekiranya banyak kejahatan.

Semoga Allah SWT selamatkan kita daripada sebarang fitnah dan menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang mendapat keredaan daripada-Nya. Amin.


Tuesday, May 21, 2013

Misteri langitDALAM kesedaran keagamaan umat Islam, langit adalah suci kerana difahamkan sebagai tempat asal turunnya wahyu Tuhan. Kesucian langit juga jelas daripada pemahaman bahawa Allah SWT berada di atas langit.

Dalam sebuah riwayat diterangkan bahawa Nabi Muhammad SAW membenarkan pendapat seorang wanita tua yang menyatakan bahawa Allah SWT berada di langit, ditambah kisah Mikraj, iaitu perjalanan ke langit ke tujuh untuk bertemu Allah SWT yang bersemayam di atas arasy, iaitu di atas langit (rujuk al-Ra'd:2, al-Sajdah:4, al-Hadid:4)

Pada hari kiamat, langit akan digulung seperti gulungan kertas. Setelah itu, penciptaan langit akan diulang kembali sebagaimana penciptaan pertamanya. (rujuk al-Anbiya':104).

Tujuh lapis
Di dalam al-Quran terdapat ungkapan tujuh (lapis) langit (rujuk al-Baqarah:29; al-Mulk:3; Nuh:15; al-Naba':12). Pendapat para ulama tentang ertinya berbeza-beza. Para ahli ilmu falak klasik mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan tujuh (lapis) langit ialah tujuh planet dan tujuh lapisan yang mengelilingi bumi.

Ada jug berpendapat bahawa kata tujuh itu adalah bilangan sebenarnya. Planet yang kita saksikan ialah bahagian daripada langit pertama dan di atasnya ada enam lapis lagi.

Bintang ialah hiasan langit bagi yang memandangnya (rujuk al-Hijr:16). Di tempat lain dinyatakan bahawa bintang ialah alat pelempar syaitan (rujuk al-Mulk: 5) yang cuba mencuri dengar berita daripada malaikat (rujuk al-Hijr:17-18). Al-Quran juga menggunakan kata langit dengan maksud lapisan udara yang mengelilingi bumi seperti dalam firman-Nya yang bermaksud: Dan Kami telah menjadikan langit itu sebagai bumbung yang terpelihara. (al-Anbiya': 32)

Hingga kini, langit dan segala isinya masih menjadi misteri dan cabaran besar bagi ilmu pengetahuan. Manusia kemudiannya mencipta teleskop untuk menyelidiki objek di langit.

Singgahsana Allah
Kata arasy banyak disebutkan di dalam al-Quran dan sering dimaksudkan sebagai singgahsana Allah SWT. Singgahsana Allah SWT meliputi langit dan bumi, sebagaimana disebut dalam firman, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya, dalam enam masa, kemudian Ia bersemayam di atas 'Arasy…… (al-Furqan: 59).

Pekara itu juga ada disebut dalam firman: Sesungguhnya Allah jualah yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan (ingatlah) Allah adalah Maha Kaya, lagi Maha Terpuji. (al-al-Nisa': 131)

Allah jualah yang menguasai alam langit dan bumi serta segala yang ada padanya; dan Dialah jua yang Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. (al-Maidah:120)

Al-Sama'
Al-Quran memberikan makna langit (Arab: al-sama') dalam erti kata yang luas. Ada kata Langit yang bermakna arah atas yang berdekatan dengan bumi, seperti dalam firman-Nya yang bermaksud: Tidaklah engkau melihat (wahai Muhammad) bagaimana Allah SWT mengemukakan satu perbandingan, iaitu kalimat yang baik adalah sebagai pohin yang baik yang pangkalnya (akar tunjangnya) tetap teguh dan cabangnya (puncak menjulang) ke langit. (Ibrahim: 24)

Kadang-kadang yang dimaksudkan dengan langit ialah kawasan yang jauh dari bumi, seperti dalam firman-Nya yang bermaksud: Dan juga Kami telah menurunkan dari langit air (lautan) yang banyak faedahnya. (Qaf: 9)

Di tempat lain, kata langit digunakan oleh al-Quran untuk menunjukkan planet lain, iaitu dalam firman Allah yang bermaksud: Kemudian Ia menunjukan kehendak- Nya ke arah (bahan- bahan) langit sedang langit itu masih berupa asap. (Fussilat: 11)

Sidratulmuntaha
Nabi Muhammad SAW pernah mengunjungi sidratulmuntaha, tempat paling tinggi di atas langit ke tujuh, yang terletak dekat syurga (rujuk al-Najm: 14-15). Disebabkan sidratulmuntaha berada di tempat tertinggi, maka kunjungan itu disifatkan oleh para ahli tafsir sebagai menandakan bahawa Nabi Muhammad SAW telah sampai pada kebijaksanaan tertinggi yang dikurniakan oleh Allah SWT.

Buraq
Dalam peristiwa Mikraj, Nabi Muhammad SAW menaiki kenderaan seperti tangga yang bergerak naik seperti cahaya, iaitu buraq menembusi langit. Baginda ditemani oleh Malaikat Jibrail untuk menghadap Allah SWT dekat pohon sidaratulmuntaha di atas langit ke tujuh, dekat dengan syurga. Allah SWT merperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW sebahagian daripada tanda kebesaran-Nya. (rujuk al-Najm:18)

Perjalanan menembusi langit itu sukar diterima akal, apalagi Nabi Muhammad SAW melakukannya hanya dalam satu malam. Hal tersebut hanya dapat dijelaskan melalui iman bahawa peristiwa seperti itu terjadi semata-mata kerana kehendak Allah SWT.Monday, May 20, 2013

Amalan di bulan RejabHARI ini kita telah memasuki bulan Rejab. Tidak lama lain Syaaban akan menjelang lalu Ramadan menyusul.
Rejab adalah kunci kebaikan dan ibadah. Berkata Abu Bakar Al-Warraq al-Balkhi: "Bulan Rejab bulan menanam pokok. Bulan Syaaban bulan menyiram pokok. Dan bulan Ramadan bulan menuai buahnya."

Itu kerana bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat daripada Allah SWT. Setiap Muslim merasakan keindahan dan kedekatan dengan-Nya. Pada bulan itu, setiap ibadah diberi ganjaran berkali-kali ganda. Belum lagi malam Lailatulqadar yang menjadi harapan setiap orang yang mencintai negeri akhirat.

Kesempurnaan Ramadan mustahil diraih tanpa persiapan. Dan persiapan itu bukan bermula apabila Ramadan bermula. Persiapan Ramadan mesti bermula sejak beberapa bulan sebelumnya. Rejab bulan yang sangat baik untuk kita memulai persiapan itu.

Bulan haram

Apa lagi sebenarnya Rejab memiliki kelebihan tertentu berbanding bulan-bulan yang lain. Ia adalah salah satu daripada empat bulan haram, yakni bulan-bulan yang sangat terhormat di sisi Allah SWT.

Rasulullah SAW pernah bersabda: Sesungguhnya masa telah beredar seperti mana keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun adalah 12 bulan. Di antara bulan-bulan itu terdapat empat bulan haram. Tiga di antaranya berturut-turut, iaitu Zulkaedah, Zulhijjah dan Muharam. Dan (keempat) adalah Rejab Mudar yang terletak antara Jumada dan Syaaban. (al-Bukhari dan Muslim)

Sejak masa jahiliah, keempat-empat bulan haram ini sangat dihormati. Ia adalah bulan-bulan bertenang untuk meraikan para jemaah haji dan umrah. Peperangan dan pergaduhan diharamkan pada bulan-bulan tersebut.

Dalam Islam hukum ini memang dimansuhkan. Apabila diperlukan, umat Islam dibenarkan berperang pada bulan-bulan tersebut itu. Namun begitu, keempat-keempat bulan itu tetap memiliki kelebihan tersendiri dengan dilebihkan ganjaran pahala dan dosa padanya.

Berkata Ibnu Abbas: "Allah mengkhaskan beberapa bulan untuk dijadikan bulan haram dan mengagungkan kadarnya. Dosa maksiat yang dilakukan padanya sangat besar. Sebagaimana pahala ibadah yang dilakukan padanya juga sangat besar." (diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman)

Amalan
Tiada amalan khas yang mesti dilakukan pada bulan Rejab. Kita hanya diperintahkan untuk memperbanyak ibadah apa yang kita mampu lakukan.

Siapa yang mampu memperbanyak solat sunat dipersilakan. Namun begitu hindari daripada melakukan solat Raghaib yang selalu dilakukan pada Jumaat pertama bulan Rejab. Berkata Ibnu Rajab al-Hanbali: "Hadis-hadis yang menceritakan fadilat solat Raghaib pada Jumaat pertama bulan Rejab adalah palsu. Solat ini bidaah menurut kebanyakan ulama."

Siapa yang hendak memperbanyak puasa sunat, juga digalakkan. Usman bin Hakim al-Ansari pernah bertanya kepada Said bin Jubeir tentang amalan puasa sunat pada bulan Rejab. Said menjawab: Aku mendengar Ibnu Abbas berkata: Rasulullah selalu berpuasa sehingga kami menyangka beliau tidak pernah berbuka. Dan baginda juga selalu berbuka sehingga kami menyangka beliau tidak pernah berpuasa. (riwayat Muslim)

Imam Al-Nawawi menjelaskan: "Maksud Said bin Jubeir adalah tidak ada larangan dan galakan khas untuk melakukan puasa di bulan Rejab. Akan tetapi hukum bulan ini seperti bulan-bulan lainnya. Asal hukum puasa adalah sunat."

Adapun ibadah umrah, maka sunat melakukannya pada bulan Rejab. Rasulullah pernah melakukan ibadah umrah di bulan Rejab. Ibnu Sirin meriwayatkan bahawa para tokoh-tokoh ulama salaf sangat menyukai ibadah umrah di bulan Rejab.

Selain ibadah-ibadah ini, lakukanlah ibadah-ibadah lain semampu kita. Perbanyakkanlah zikir, bacaan al-Quran dan selawat.

Jika tidak mampu melakukan ibadah dan kebaikan, minimal yang kita mesti lakukan adalah menjauhkan diri daripada maksiat. Jangan nodai bulan yang mulia ini dengan kata-kata kesat, lucah, ghibah, makian dan lain-lain. Siapa yang meninggalkannya kerana Allah, ganjaran besar telah menunggu untuknya.

Semoga Allah membuka hati-hati kita untuk menikmati keindahan Ramadan dengan memberinya hidayah untuk melakukan kebaikan sejak dari bulan Rejab dan Syaaban.


Oleh UMAR MUHAMMAD NOOR
PENULIS kini sedang menyambung pengajian peringkat doktor falsafah (PhD) di Universiti Malaya (UM). Sebarang kemusykilan berkaitan ibadah harian boleh diajukan di www.facebook.com/umarmuhammadnoor

Tafsir Surah al-Kahfi - Zulkarnain raja yang adil

Sumber

Sambung daripada Zulkarnain Kuasai Dunia Dengan Izin AllahOleh DR. ZULKIFLI MOHAMAD AL-BAKRI

ALHAMDULILLAH, kita masih lagi membincangkan daripada surah al-Kahfi berkenaan dengan raja yang adil iaitu Zulkarnain.

18:88
Adapun orang yang beriman serta beramal soleh, maka baginya balasan yang sebaik-baiknya; dan kami akan perintahkan kepadanya perintah-perintah kami yang tidak memberati".(al-Kahfi [18] : 88)
Pada ayat 88, Ibnu Kathir berkata: Iaitu yang mengikuti apa yang kami serukan berupa ibadah kepada Allah SWT semata-mata dan tiada sekutu bagi-Nya. Iaitu di alam akhirat di sisi Allah SWT itulah yang paling baik. Inilah pendapat Mujahid.

Al-Maraghi berkata: Orang yang percaya kepada Allah SWT dan keesaan-Nya serta mengerjakan amal soleh, di akhirat kelak akan menerima pahala terbaik sebagai balasan yang setimpal dengan tingkah laku yang baik semasa di dunia. Mereka akan diajar mendekatkan diri kepada Allah seperti sembahyang, zakat, jihad dan sebagainya.

Sayid Qutub berkata: Tempat matahari jatuh ialah tempat di mana seseorang dapat melihat matahari membenamkan dirinya di sebalik ufuk, dan pemandangan itu berbeza-beza mengikut tempat. Di setengah tempat orang melihat ia jatuh di belakang bukit dan tempat lain pula di dalam air seperti di lautan yang luas dan setengah tempat lain lagi di dalam pasir seperti di padang-padang pasir.

Yang jelas daripada nas ini ialah Zulkarnain telah mengembara ke sebelah Barat hingga sampai ke suatu tempat di atas pantai lautan Atlantik yang juga dinamakan sebagai laut gelap, di mana daratan dikira berakhir di situ dan di sinilah dia melihat matahari jatuh. Pendapat lebih rajih menyebut tempat itu ialah terletak di muara salah satu dari sungai-sungai, di mana terdapat banyak rumput yang dikelilingi tanah-tanah lumpur yang likat, juga terdapat kolam-kolam seolah-olah kelihatan seperti mata air. Di sanalah dia melihat matahari jatuh.

Kini Zulkarnain mengumumkan hukuman keseksaan dunia kepada para penceroboh yang zalim dan selepas itu mereka akan diserahkan kepada Allah SWT supaya diazabkan dengan azab yang amat dahsyat yang tidak dapat ditanding dengan mana-mana azab yang diketahui manusia. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh, mereka akan mendapat balasan baik, layanan saksama, penghormatan, bantuan dan kemudahan. Inilah perlembagaan pemerintahan yang baik maka di waktu inilah setiap orang mendapat galakan ke arah kebaikan dan produktiviti.

Namun apabila neraca pemerintahan itu tidak menentu, maka di waktu inilah kuasa yang ada di tangan pemerintah akan bertukar menjadi cemeti azab dan alat penindasan dan sistem masyarakat akan menjadi kacau-bilau dan rosak.

18:89
Kemudian ia berpatah balik menurut jalan yang lain.(al-Kahfi [18] : 89)
Pada ayat 89, Ibnu Kathir berkata: Di mana dia berjalan dari tempat terbenamnya matahari menuju ke tempat terbitnya. Setiap kali melewati segolongan umat maka dia dapat mengalahkan dan menguasai mereka serta menyeru mereka kepada Allah SWT.

Jika menolak seruannya, mereka akan dikuasai dan harta kekayaan dan perbekalan serta menggunakan segala yang ada pada umat tersebut dihalalkan untuk bala tenteranya dalam menyerang wilayah mereka.

Al-Maraghi berkata: Beliau melalui jalan ketiga yang menempuh sempadan di antara jalan timur dan barat dari tempat terbitnya matahari menuju ke utara.

18:90
Sehingga apabila ia sampai di daerah matahari terbit, ia mendapatinya terbit kepada suatu kaum yang kami tidak menjadikan bagi mereka sebarang perlindungan daripadanya.(al-Kahfi [18] : 90)
Pada ayat ke-90 pula Ibnu Kathir berkata: Mereka tidak mempunyai bangunan yang dapat dijadikan sebagai tempat tinggal, tidak juga pepohonan yang dapat menaungi dan melindungi daripada terik matahari.

Ayat ini ditafsirkan dengan pelbagai tafsiran;

* Mereka itu berwarna merah, bertubuh pendek, tempat tinggal mereka adalah gua-gua dan makanan mereka adalah ikan. Inilah pendapat Sa'id bin Jubair.

* Mereka tidak membina satu bangunan di sana sama sekali. Jika matahari terbit, mereka masuk ke tempat tinggal mereka sehingga matahari lenyap atau mereka masuk ke laut. Yang demikian itu kerana di tanah mereka tidak terdapat gunung. Inilah pendapat Ibnu Jarir.

Al-Maraghi berkata: Setelah meninjau tempat terbenamnya matahari, rombongan Zulkarnain bergegas menuju ke tempat terbitnya matahari.

Apabila sampai di tempat ini didapati kawasan tersebut tidak ada bangunan atau gunung sebagai tempat berlindung daripada terik matahari. Ini kerana tanah di tempat mereka diami tidak dapat dibina bangunan. Mereka hanya mempunyai saluran air sebagai tempat menyembunyikan diri daripada terik matahari.

Kesimpulannya Zulkarnain sampai ke daerah bumi terakhir di bahagian timur dan di situ beliau menemui suatu kaum yang tidak berpakaian dan tidak mempunyai tempat tinggal. Mereka tinggal di kawasan yang kering-kontang dan di celah-celah tanah.

Sayid Qutub berkata: Apa yang telah dikatakan mengenai tempat matahari jatuh begitulah juga dikatakan mengenai tempat matahari terbit. Yang dimaksudkan dengan tempat matahari terbit ialah tempat terbitnya di ufuk Timur pada pandangan mata orang yang melihat. Al-Quran al-Karim tidak menentukan tempat itu secara tepat tetapi menerangkan sifat-sifatnya dan keadaan kaum yang dijumpai Zulkarnain di sana.

Kawasan itu adalah kawasan bumi yang terdedah, yang tidak terdapat bukit-bukit dan pokok yang melindungi daripada panas matahari. Jadi matahari di sana naik memancar terus ke atas kaum yang tinggal di sana tanpa apa-apa perlindungan. Gambaran ini secucuk dengan kawasan padang pasir dan tanah datar yang luas saujana. Al-Quran al-Karim tidak menentukan tempatnya secara tepat.

18:91
Demikianlah halnya; dan sesungguhnya Kami mengetahui secara meliputi akan segala yang ada padanya.(al-Kahfi [18] : 91)
Sementara itu ayat 91 ini ditafsirkan dengan pelbagai tafsiran. Al-Maraghi berkata: Telah jelas bahawa Zulkarnain telah berjaya mengelilingi timur dan tepi barat dunia. Oleh itu, beliau telah mencapai darjat yang mulia dan memiliki kerajaan yang luas, walhal sebelum ini tidak pernah diberikan kekuasaan sedemikian rupa kepada orang lain.

Kesimpulannya, Allah SWT mempunyai sifat Yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui, malah Dia mengetahui setiap perkara yang berlaku.

18:92
Kemudian ia berpatah balik menurut jalan yang lain.(al-Kahfi [18] : 92)
Pada ayat ke-92 Ibnu Kathir berkata: Kemudian dia menempuh jalan yang lain lagi. Dengan kata lain, dia menempuh jalan di belahan timur bumi sehingga sampai di hadapan kedua bukit iaitu dua buah gunung yang di antara keduanya terdapat satu lubang yang darinya keluar Yakjuj dan Makjuj menuju ke negeri Turki. Lalu di sana mereka melakukan kerosakan tanaman dan keturunan.

18:93
Sehingga apabila ia sampai di antara dua gunung, ia dapati di sisinya satu kaum yang hampir-hampir mereka tidak dapat memahami perkataan.(al-Kahfi [18] : 93)
Pada ayat 93 Ibnu Kathir berkata: Dengan kata lain dia menempuh jalan di belahan timur bumi sehingga sampai di hadapan dua bukit iaitu dua gunung yang di antara keduanya terdapat satu lubang yang darinya keluar Yakjuj dan Makjuj menuju ke negeri Turki. Lalu di sana mereka melakukan kerosakan pada tanaman dan keturunan. Kemudian bahasa yang digunakan juga berlainan serta tempat tinggal mereka terlalu jauh daripada umat manusia.

Al-Maraghi berkata: Apabila mereka tiba di antara dua gunung itu iaitu tempat yang dikatakan oleh para pelancong pada abad ke-15 Masihi sebagai tempat yang unik, beliau dapati di antara dua gunung itu tinggal suatu bangsa manusia yang hampir tidak dapat memahami setiap persoalan yang diajukan kerana tahap pemikiran mereka lemah walaupun menggunakan bahasa isyarat.

18:94
Mereka berkata: "wahai Zulkarnain, sesungguhnya kaum Yakjuj dan Makjuj sentiasa melakukan kerosakan di bumi; oleh itu, setujukah kiranya kami menentukan sejumlah bayaran kepadamu (dari hasil pendapatan kami) dengan syarat engkau membina sebuah tembok di antara kami dengan mereka?"x(al-Kahfi [18] : 94)
Pada ayat ke 94 Ibnu Juraij menceritakan daripada Ibnu Abbas iaitu balasan yang besar yang bermaksud mengumpulkan harta daripada kalangan mereka untuk mereka berikan kepadanya supaya dengan yang demikian dia membuat dinding.

Al-Maraghi berkata: Penterjemahan kepada kaum tersebut memberi peringatan: Sebenarnya Yakjuj dan Makjuj telah melakukan kezaliman di negeri itu dengan melakukan pembunuhan, kehancuran, rampasan makanan dan segala bentuk kerosakan lain (pembicaraan tentang hal ini telah disediakan).

Sayid Qutub berkata: Apabila kaum ini mendapati Zulkarnain seorang penakluk yang gagah berani dan melihat kekuatan, kebolehan dan kebaikannya, mereka pun menawarkannya kerja membangun tembok untuk menghalang kaum Yakjuj dan Makjuj

Berdasarkan sistem hidup yang soleh yang diumumkan oleh Zulkarnian selaku pemerintah yang soleh, iaitu satu sistem hidup yang menentang kerosakan di bumi, maka beliau telah menolak tawaran upah itu malah sanggup membina tembok itu secara sukarela.

Bagi pandangan Zulkarnain, cara yang paling mudah ialah menutup dan menambak laluan yang terletak di antara dua tembok semula jadi (bukit/gunung) itu. Maka beliau meminta bantuan daripada kaum yang mundur dari segi kekuatan kebendaan dan tenaga fizikal.


Sunday, May 12, 2013

Fatih SeferagicAPABILA melihat rupa parasnya, ketara iras penyanyi remaja terkenal antarabangsa yang menjadi kegilaan gadis-gadis seluruh dunia masa kini. tetapi apabila ditatap berkali-kali, sangkaan itu meleset.

Bahkan tekaan itu hampir benar apabila kelunakan suaranya ketika membaca al-Quran sangat mengagumkan bagi sesiapa menonton menerusi laman video Youtube berkaitan pemuda ini.

Jumlah tontonan hampir mencecah ratusan ribu telah menyebabkan nama Fatih Seferagic yang baru menyambut hari lahir ke-18 pada 4 Mac lalu menjadi bualan kalangan anak muda masa kini.

Ketika melayari siri laman video yang dimuat turun di YouTube, merasakan aura Fatih melalui alunan ayat-ayat suci yang didendangkan bakal memberi satu dimensi baru dalam kalangan anak muda untuk mendekati al-Quran. Bahkan, pada usia 17 tahun, beliau telah mengimamkan solat terawih di sebuah masjid di Kanada.
Malah jumlah pengikutnya di laman sosial Facebook dan Twitter masing-masing mencecah 106,000 dan 29,980 orang. Adakah kelebihan yang dianugerahkan Allah SWT kepada remaja ini bakal melonjakkan nama Fatih ke persada seni dakwah?

Fatih Seferagic dilahirkan di Jerman pada 1 Mac 1995 kemudian berpindah ke Amerika Syarikat (AS) pada usia empat tahun. Beliau merupakan seorang hafiz al-Quran di Baltimore, AS. Sekarang beliau menetap di Houston, Texas, AS sebagai pelajar di samping guru al-Quran kepada masyarakat setempat.

Ketika di Baltimore, Fatih berjaya menghafaz al-Quran dalam tempoh tujuh tahun di Islamic Society of Baltimore sebelum ke Dallas untuk mempelajari bahasa Arab.

Menerusi Twitter, Fatih baru-baru ini telah merancangkan untuk melancong ke Malaysia pada akhir Jun ini. Selain negara ini, beliau juga merancang ke Indonesia.

Dalam laman sosial itu, beliau sempat bertanyakan sama ada Malaysia mempunyai pusat luncur ais. Para peminat kemudian menyatakan bahawa negara ini amat terkenal dengan permainan itu di pusat membeli-belah terkemuka di ibu negara.

Fatih selepas itu memberitahu bahawa beliau akan pergi bermain luncur ais dan mengajak para peminat untuk meluncur bersamanya.

Jika anda ingin mengenali lebih mendalam Fatih, boleh ikuti laman www.twitter.com/FatihSeferagic atau www.facebook.com/fatihseferagic.

Saturday, May 11, 2013

Tafsir Surah al-Kahfi - Zulkarnain kuasai dunia dengan izin Allah
Sambungan daripada : kebenaran seorang Nabi

Oleh DR. ZULKIFLI MOHAMAD AL-BAKRI

FIRMAN Allah SWT : 

18:86

Sehingga apabila ia sampai ke daerah matahari terbenam, ia mendapatinya terbenam di sebuah matair yang hitam berlumpur, dan ia dapati di sisinya satu kaum (yang kufur ingkar). Kami berfirman (dengan mengilhamkan kepadanya): "Wahai Zulkarnain! Pilihlah sama ada engkau hendak menyeksa mereka atau engkau bertindak secara baik terhadap mereka". (al-Kahfi [18] : 86)

18:87

Dia berkata: Adapun orang yang melakukan kezaliman (kufur derhaka), maka kami akan menyeksanya, kemudian dia akan dikembalikan kepada Tuhannya, lalu diazabkannya dengan azab seksa yang seburuk-buruknya. (al-Kahfi [18] : 87)

PENULIS memulakan hal ini dengan kisah Zulkarnain. Kebanyakan ulama dan sejarawan berpendapat: Beliau ialah Iskandar Ibnu Faylabas al-Rumiy, murid Aristotle, ahli falsafah yang digelar guru pertama dan falsafahnya telah tersebar di tengah-tengah umat Islam. Beliau hidup lebih kurang 330 SM seorang penduduk Macedonia, memerangi Parsi, mengalahkan Raja Dara dan mengahwini puteri Raja Dara. Kemudian, beliau meneruskan perjalanannya ke India dan melakukan serangan. Seterusnya, beliau memerintah negara Mesir serta membangunkan Iskandariah.

Bukti menunjukkan beliau ialah Iskandar Zulkarnain. Sejarah belum memastikan lagi adanya seorang raja yang berjaya mengelilingi dunia, melakukan perjalanan dari Timur hingga Barat dan menawan banyak wilayah kecuali beliau.

Abu al-Raihan al-Bairuni adalah seorang ahli astronomi meriwayatkan dalam kitabnya al-Athar al-Baqiyyah ‘an al-Quran al-Khaliyyah telah menyatakan Zulkarnain berasal dari Himyar dan namanya ialah Abu Bakar Ibnu Ifriqish. Beliau telah membawa bala tenteranya ke tepi Laut Tengah, melewati Tunisia, Moroko dan lain-lain. Beliau telah mendirikan kota Afrika sehinggalah keseluruhan benua itu terkenal dengan namanya.
Beliau digelar dengan nama Zulkarnain kerana beliau mempunyai dua tanduk matahari.

Bukti yang menunjukkan beliau seorang Himyar iaitu, gelaran al-Adhwa (orang yang namanya menggunakan Dhu) hanyalah dikenali di negeri Himyar, bukan di Yunan. Beliau memerintah Dawlah Himyar sejak 115 SM sehingga 552M, pemerintahan kedua-dua Dawlah Himyar. Rajanya pula disebut Tahabi’ah (mufradnya Tubba’)

Pada ayat ke-86, Ibnu Kathir berkata: maksudnya, dia berjalan melampaui jalan hingga akhirnya sampai di tempat jauh yang ditempuhinya itu iaitu belahan bumi bahagian barat. Adapun mencapai tempat terbenamnya matahari di langit, maka itu merupakan suatu hal yang tidak mungkin.

Maksudnya dia menyaksikan matahari dengan matanya sendiri terbenam di dalam samudera. Demikianlah keadaan setiap orang yang pandangannya berakhir sampai pada tepian pantai, di mana dia melihat matahari itu seakan-akan terbenam ke dalam lautan tersebut. Sedangkan matahari itu tidak bersinar dari orbitnya, dia tetap ada pada orbitnya, tidak meninggalkannya. Kata al-Hami-ah diambil daripada salah satu daripada dua cara bacaan iaitu al-Hama-ah yang bererti tanah.

Al-Maraghi berkata: Sememangnya Zulkarnain mahu sampai ke tempat terbenamnya matahari. Oleh itu, beliau menyusuri jalan yang boleh sampai ke tempat tersebut. Akhirnya beliau sampai ke penghujung dunia di arah barat dan berhenti di tepi Lautan Atlantik. Di situ beliau dapati matahari seolah-olah terbenam di dalam mata air yang berlumpur hitam.

Beliau menemui sebuah negeri terakhir - yang tidak ada negeri lagi sesudahnya - iaitu negeri yang diibaratkan seperti lautan kegelapan dan tidak ada pemerintahan tetapi merupakan tempat terbenamnya matahari. Beliau telah berjalan ke Tunisia, kemudian ke Marrakush hingga sampai ke laut tempat beliau mendapati matahari seakan-akan terbenam. Tempat itu berwarna biru, seakan-akan lumpur bercampur air.

Dalam hal ini, Allah SWT memberinya petunjuk melalui ilham: Allah SWT memberinya dua alternatif untuk memerintah tempat tersebut. Pertama membunuh penduduk kafir itu, jika tidak mengakui kekuasaan-Nya. Kedua, mengajar mereka dengan ilmu agama sebagai memperjelaskan syariat dan hukum kepada mereka.

Manakala pada ayat ke-87, Ibnu Kathir berkata: Sangat pedih dan menyakitkan. Dan dalam hal itu terdapat penetapan hari pengembalian dan pembalasan.

Al-Maraghi berkata: Zulkarnain berkata kepada pengawalnya: Orang yang melakukan penganiayaan ke atas dirinya dengan menyekutukan Tuhannya, akan diazab dengan hukuman bunuh. Di akhirat pula dia akan menemui Tuhan serta diazab dengan azab yang dahsyat di dalam neraka jahanam.

Isu berkenaan dengan Zulkarnain juga menjadi polemik di kalangan tokoh ilmuwan sama ada Barat atau Islam. Tetapi yang pentingnya dalam nas Ilahi menunjukkan bahawa beliau adalah seorang raja yang soleh yang menguasai dunia dengan izin Allah SWT. Semoga Allah meramaikan pemimpin yang soleh dalam mengurus atur kehidupan manusia. Amin.Monday, May 6, 2013

Tafsir Surah al-Kahfi - Kebenaran seorang Nabi
Oleh DR. ZULKIFLI MOHAMAD AL-BAKRI


SETERUSNYA penulis akan mengemukakan kisah berkaitan dengan Zulkarnain. Cerita ini merupakan kisah keempat yang terdapat dalam al-Quran. Ia mengisahkan tentang orang kafir Mekah menghantar utusannya kepada ahli Kitab untuk meminta apa yang hendak diujikan terhadap Nabi SAW.

Ahli Kitab berkata: Tanyakan kepadanya tentang seorang pengembara yang berjaya mengelilingi dunia, tentang pemuda yang tidak diketahui apa yang mereka kerjakan dan tentang roh. Maka surah al-Kahfi diturunkan. Sebelum mentafsirkan ayat tersebut, perlu dijelaskan terlebih dahulu, siapa Zulkarnain, siapa Yakjuj dan Makjuj dan di mana empangan Zulkarnain.

18:83
Dan mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad), mengenai Zulkarnain. Katakanlah: "Aku akan bacakan kepada kamu (wahyu dari Allah yang menerangkan) sedikit tentang perihalnya": (al-Kahfi [18] : 83)

Pada ayat ke-83, Ibnu Kathir berkata: Sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya bahawa orang kafir Mekah pernah mengirim utusan kepada ahli Kitab untuk menanyakan kepada mereka tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk menguji Nabi SAW.

Kemudian para ahli Kitab itu berkata: Tanyalah kepadanya tentang orang yang di sekeliling muka bumi, tentang apa yang diketahuinya dan tentang apa yang dilakukan oleh beberapa orang pemuda dan juga tentang roh. Maka turunlah surah al-Kahfi.

Diberi nama Zulkarnain kerana dia adalah seorang raja Rom dan Parsi. Sebahagian orang menyebutkan bahawa di kepalanya terdapat sesuatu yang menyerupai dua tanduk. Ada pula yang menyatakan diberi nama Zulkarnain kerana dia sudah berhasil mencapai belahan Timur dan Barat iaitu tempat matahari terbit dan terbenam.

Al-Maraghi berkata: Orang Quraisy yang berguru dengan orang Yahudi, mengajukan pertanyaan kepada (Nabi Muhammad SAW) dengan tujuan menguji Baginda.

Katakanlah kepada orang yang keras kepala itu: Aku akan menceritakan kepada kamu cerita yang lengkap lagi menyeluruh seperti yang kamu minta dan cerita ini telah diberitahu kepadaku oleh Tuhanku.

Sayid Qutub berkata: Allah SWT telah mengurniakan kepadanya kedudukan yang teguh dan kekuasaan yang kukuh. Allah SWT telah memberikan jalan-jalan untuk memerintah dan menakluk, jalan-jalan pembangunan dan kemakmuran, jalan-jalan kekuasaan dan kesenangan dan segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mengukuhkan kedudukan mereka dalam kehidupan ini.

18:84
Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadanya kekuasaan memerintah di bumi, dan Kami beri kepadanya jalan bagi menjayakan tiap-tiap sesuatu yang diperlukannya.(al-Kahfi [18] : 84)

Pada ayat ke-84, Ibnu Kathir berkata: Kami telah memberikan kepadanya kekuasaan yang besar yang mencakupi segala sesuatu yang diberikan kepada para raja iaitu berupa bala tentera, peralatan perang dan beberapa benteng.

Oleh itu, dia dapat menguasai bumi belahan Timur dan Barat dan banyak negeri yang tunduk kepadanya bahkan pelbagai raja di dunia pun turut tunduk kepadanya dan semua orang Arab dan bukan Arab berbondong-bondong mengabdi kepadanya.

Ayat ini telah ditafsirkan dengan pelbagai tafsiran:

 • Ilmu pengetahuan. Inilah pendapat Ibnu Abbas, Mujahid, Said bin Jubair, Ikrimah, al-Suddi, Qatadah dan lain-lain.

 • Iaitu tempat tinggal di bumi dan berbagai-bagai panjinya. Inilah pendapat Qatadah.

 • Iaitu pengajaran bahasa-bahasa. Ia tidak memerangi suatu kaum melainkan telah diajak bicara dengan bahasa mereka. Inilah pendapat Abdul Rahman bin Aslam.


Al-Maraghi berkata: “Allah SWT memberi kekuasaan kepada Zulkarnain melakukan mengikut kehendaknya, sehingga beliau berjaya menguasai seluruh dunia dan mengalahkan seluruh kerajaannya. Allah mengurniakan ilmu, kemampuan dan kelengkapan tentera bagi menjayakan segala hasrat yang hendak dilakukannya."

Sayid Qutub berkata: “Muhammad Ibnu Ishaq telah menyebut sebab turunnya surah ini katanya `aku telah diceritakan oleh seorang guru daripada penduduk negeri Mesir. Dia datang ke tempat kami kira-kira 40 tahun lebih yang lalu dari Ikrimah, daripada Ibnu Abbas katanya kaum Quraisy telah mengirim al-Nadhr Ibnu Harith dan Aqabah Ibnu Abu Mu`ayt kepada pendeta-pendeta Yahudi di Madinah dan berkata tanyalah kepada pendeta-pendeta itu tenteng Muhammad SAW, terangkan sifatnya kepada mereka dan ceritakan apa yang telah dikatakan olehnya kerana mereka adalah kaum ahli Kitab yang pertama."

Mereka mempunyai ilmu tentang para Anbiya yang tidak ada pada kita. Lalu kedua utusan itu pergi ke Madinah dan bertanya kepada pendeta-pendeta Yahudi tenteng Rasulullah SAW. Kedua-duanya menceritakan kepada mereka tentang beliau dan sebahagian daripada apa yang telah dikatakan olehnya sambil berkata: Tuan-tuan adalah pakar-pakar kitab al-Taurat dan tujuan kami datang menemui tuan-tuan ialah supaya tuan-tuan boleh menjelaskan kepada kami tentang teman kami ini (Muhammad).

Kata Rawi, pendeta-pendeta itupun berkata: “Tanyalah kepadanya (Muhammad) tiga perkara yang kami cadangkan ini, jika dia dapat menjawab, maka dia adalah benar seorang nabi yang diutuskan Allah SWT dan jika sebaliknya, maka dia hanya seorang pendusta dan kamu boleh memutuskan fikiran kamu terhadapnya."

Tanyalah kepadanya tentang sekumpulan pemuda yang telah pergi menghilangkan diri di zaman dahulu bagaimana cerita mereka kerana cerita mereka amat menakjubkan. Dan tanyalah kepadanya tentang seorang lelaki yang menjelajah dunia hingga sampai ke kawasan-kawasan sebelah Timur dan kawasan-kawasan sebelah Barat bagaimana ceritanya?

Dan tanyalah kepadanya tentang roh dan apakah dia? Jika dia dapat menceritakan hal-hal itu kepada kamu, maka dia adalah benar seorang nabi yang boleh kamu ikutinya dan sebaliknya jika dia tidak dapat menceritakan kepada kamu, maka dia adalah seorang pendusta dan lakukan apa sahaja tindakan terhadapnya yang kamu fikir wajar.

Lalu an-Nadhr dan Aqabah balik menemui kaum Quraisy dan berkata: “Wahai kaum Quraisy! Kami telah membawa kepada kamu kata pemutus yang dapat menyelesaikan masalah di antara kamu dengan Muhammad. Pendeta-pendeta Yahudi itu menyuruh kita bertanya kepada Muhammad mengenai beberapa perkara."

Lalu mereka mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang disuruh oleh pendeta-pendeta itu.

Rasulullah SAW menjawab: “Besok aku akan jawab pertanyaan-pertanyaan kamu itu tanpa berkata “kecuali dikehendaki Allah SWT". Mereka pun berundur daripadanya. Rasulullah SAW menunggu selama 15 hari 15 malam tanpa mendapat wahyu daripada Allah SWT mengenai perkara-perkara tersebut dan tanpa dikunjungi Jibril AS hingga menggemparkan penduduk Mekah. Mereka berkata: “Muhammad telah berjanji untuk menjawab, sekarang telah masuk 15 hari tetapi masih belum ada jawapan."

Terhentinya wahyu itu telah mendukacitakan Rasulullah SAW. Kemudian barulah dikunjungi Jibril AS membawakan surah Ashab al-Kahfi, di mana baginda telah ditegur kerana bersedih terhadap sikap penduduk Mekah, di samping dimuatkan cerita-cerita yang ditanyakan mereka mengenai kumpulan pemuda dan lelaki pengembara itu.

18:85
Lalu ia menurut jalan (yang menyampaikan maksudnya).(al-Kahfi [18] : 85)
Pada ayat ke-85 ia telah ditafsirkan dengan pelbagai tafsiran:

 • Maka dia pun menempuh suatu jalan, iaitu al-Sabab iaitu tempat. Inilah pendapat Ibnu Abbas.
 • Maka dia pun menempuh suatu jalan iaitu tempat turun dan jalan antara timur dan barat. Inilah pendapat Mujahid.
 • Maka dia pun menempuh suatu jalan. Ia juga dipanggil ilmu pengetahuan. Dia berkata hal yang sama juga dikemukakan oleh Ikrimah, Ubaid bin Ya’la dan al-Suddi. Dan dia pun mengatakan inilah tanda-tanda dan bekas-bekas. Inilah pendapat Said bin Jubair.

Sayid Qutub berkata: “Oleh sebab adanya pelbagai riwayat tentang sebab-sebab nuzul itu, maka kami memilih untuk berhenti setakat bayangan nas al-Quran yang amat diyakinkan kebenarannya itu."

Malah daripadanya juga dapat diketahui bahawa ada satu pertanyaan mengenai Zulkarnain walaupun diketahui siapakah yang mengemukakan pertanyaan itu. Tetapi pengenalan tentang siapakah yang bertanya itu tidak menambahkan apa-apa kepada maksud kisah. Marilah kita hadapi nas al-Quran tanpa sebarang tokok tambah.

Ayat-ayat di atas jelas menunjukkan betapa kebenaran pasti ditegakkan oleh pendukungnya walaupun sentiasa menghadapi ujian. Hal ini menjadi sunnatullah. Oleh itu, semangat Zulkarnaian perlu diwujudkan dalam hati pemimpin umat Islam.Wednesday, May 1, 2013

Tafsir Surah al-Kahfi - Kiasan kehidupan masa kini

Gambar Hiasan


Sambungan daripada Perpisahan Musa dengan Khidir

Oleh DR. ZULKIFLI MOHAMAD AL-BAKRI

SEBENARNYA kaum yang lemah itu menggerakkan sampan sebagai sumber rezeki tetapi Nabi Khidir AS telah melubangkan sampan itu. Tujuan membocorkan sampan itu adalah bagi membasmi kezaliman raja di negeri itu yang hanya merampas sampan yang sempurna dan tidak ada kecacatan.

18:79
Adapun perahu itu adalah ia dipunyai oleh orang-orang miskin yang bekerja di laut; oleh itu, aku bocorkan dengan tujuan hendak mencacatkannya, kerana di belakang mereka nanti ada seorang raja yang merampas tiap-tiap sebuah perahu yang tidak cacat. (al-Kahfi [18] : 79)
Pada ayat ke-79, Ibnu Kathir berkata: Bagaimana Nabi Musa AS merasa tertekan apabila melihat tingkah laku secara zahir perbuatan Nabi Khidir. Di mana Allah SWT menyembunyikan hikmah daripadanya sedangkan didedahkan kepada Nabi Khidir. Oleh itu, perahu yang masih baik ditebuk lubangnya untuk menyelamatkannya daripada dirampas oleh raja yang zalim.

Al-Maraghi berkata: Golongan miskin dan lemah menggunakan sampan mereka sebagai punca rezeki. Namun begitu kehidupan mereka telah digugat dengan kezaliman raja yang merampas setiap sampan yang elok golongan tersebut. Maka, Nabi Khidir membocorkannya bagi mengatasi masalah yang timbul itu, sekali gus menyelamatkan mereka.

Sayid Qutub berkata: Kerosakan ini telah menyelamatkan bahtera itu daripada dirampas oleh raja yang zalim itu dan menggelakkannya daripada bahaya yang lebih besar tersembunyi di alam ghaib andai ia dalam keadaan baik.

18:80
Adapun pemuda itu, kedua ibu bapanya adalah orang-orang yang beriman, maka kami bimbang bahawa ia akan mendesak mereka melakukan perbuatan yang zalim dan kufur.(al-Kahfi [18] : 80)
Sementara itu, pada ayat ke-80, Qatadah berkata: Kedua-dua ibu bapanya berasa gembira ketika pemuda itu lahir dan berasa sedih ketika dia dibunuh. Sekiranya dia masih hidup, sudah tentu hidupnya itu akan membawa kepada kebinasaan kepada orang tuanya.

Lantaran itu, setiap individu hendaklah reda dengan ketetapan Allah SWT kerana hanya Allah yang lebih menegtahuinya.

Telah diterangkan dalam sebuah hadis: “Allah SWT tidak pernah menetapkan suatu ketetapan bagi orang yang beriman, kecuali perkara itu menjadi kebaikan kepadanya."

18:81
Oleh itu, kami ingin dan berharap, supaya Tuhan mereka gantikan bagi mereka anak yang lebih baik daripadanya tentang kebersihan jiwa, dan lebih mesra kasih sayangnya.(al-Kahfi [18] : 81)
Manakala pada ayat ke-81, Ibnu Kathir berkata: Iaitu anak yang lebih suci daripada anak tersebut, yang kedua orang tuanya itu lebih sayang terhadapnya daripada anak itu. Demikian yang dikemukakan oleh Ibnu Jarir. Qatadah berkata: Yang mana anak itu akan lebih berbakti kepada kedua orang tuanya. Ada yang mengatakan, ketika anak itu dibunuh oleh Nabi Khidir, ibunya sedang mengandung seorang anak lelaki Muslim. Demikian dikatakan oleh Ibnu Juraij.

Al-Maraghi berkata: Nabi Khidir memohon daripada Allah SWT agar mengurniakan ibu bapa tadi anak yang agamanya lebih baik daripada agama anaknya sebelum ini.

Sayid Qutub berkata: Budak yang tidak kelihatan pada zahirnya mempunyai sebab yang wajar dibunuh pada masa itu telah disingkapkan tabir hakikatnya yang ghaib kepada hamba yang soleh iaitu dia mempunyai tabiat kufur dan pelampau. Di dalam jiwanya tersembunyi benih-benih kekufuran dan keterlaluan yang semakin lama semakin menonjol. Andainya dia terus hidup sudah tentu dia akan mendorong dua orang tuanya yang beriman itu dengan kekufuran, mengikuti jalan hidupnya kerana dipengaruhi perasaan kasih sayang mereka kepadanya.

Oleh itu, iradat Allah SWT mengarahkan iradat hamba-Nya yang soleh itu supaya membunuh budak yang mempunyai tabiat kufur dan pelampau itu dan menggantikan ia dengan seorang anak yang jauh lebih baik dan lebih bertimbang rasa terhadap kedua-dua ibu bapanya.

Jika perkara ini diserahkan kepada ilmu manusia tentulah mereka tidak mengetahui hakikat budak itu dan tentulah mereka tidak boleh mengenakan kuasa undang-undang terhadap budak itu kerana dia tidak pernah melakukan sesuatu kesalahan dari segi undang-undang yang wajar dihukum bunuh.
Itulah perintah Allah SWT yang berdasarkan ilmu-Nya yang mengetahui segala urusan ghaib.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...