بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Artikel-artikel yang disiarkan di sini adalah sebagai rujukan dan simpanan peribadi pemilik blog ini. Kebanyakannya diambil daripada sumber-sumber yang dinyatakan. Segala pendapat dalam penulisan ini adalah pendapat penulis artikel yang sebenar. Jika ada kekeliruan tuanpunya blog ini menyarankan supaya bertanya kepada penulis asal. Semoga memberikan manfaat kepada pembaca.

Thursday, May 30, 2013

Menegakkan keadilan


SALAH satu sifat yang harus dimiliki setiap orang untuk dapat menegakkan kebenaran adalah sifat adil. 

Kata adil banyak disebut dalam al-Quran dengan pelbagai pengertian dan konteks, seperti seimbang (rujuk al-Infitar [82] : 7), Benar (rujuk al-Baqarah [2]: 282) dan tebusan (rujuk al-An'am: 70). Keadilan memang merupakan doktrin pusat dalam teologi Islam.

82:7
Tuhan yang telah mencipta dan mengatur kejadianmu, lalu menjadikan anggotamu sesuai (dengan tujuan yang kerananya anggota itu diadakan), serta menjadikan (binaan tubuh badanmu) sama padan dengan kekuatannya;(al-Infitar [82] : 7)

2:282
Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) itu dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil (benar) dan janganlah seseorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Oleh itu, hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu merencanakan (isi surat hutang itu dengan jelas). Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangkan sesuatu pun dari hutang itu. Kemudian jika orang yang berhutang itu bodoh atau lemah atau ia sendiri tidak dapat hendak merencanakan (isi itu), maka hendaklah direncanakan oleh walinya dengan adil benar); dan hendaklah kamu mengadakan dua orang saksi lelaki dari kalangan kamu. Kemudian kalau tidak ada saksi dua orang lelaki, maka bolehlah, seorang lelaki dan dua orang perempuan dari orang-orang yang kamu setujui menjadi saksi, supaya jika yang seorang lupa dari saksi-saksi perempuan yang berdua itu maka dapat diingatkan oleh yang seorang lagi. Dan jangan saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil menjadi saksi. Dan janganlah kamu jemu menulis perkara hutang yang bertempoh masanya itu, sama ada kecil atau besar jumlahnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih membetulkan (menguatkan) keterangan saksi, dan juga lebih hampir kepada tidak menimbulkan keraguan kamu. Kecuali perkara itu mengenai perniagaan tunai yang kamu edarkan sesama sendiri, maka tiadalah salah jika kamu tidak menulisnya. Dan adakanlah saksi apabila kamu berjual-beli. Dan janganlah mana-mana jurutulis dan saksi itu disusahkan. Dan kalau kamu melakukan (apa yang dilarang itu), maka sesungguhnya yang demikian adalah perbuatan fasik (derhaka) yang ada pada kamu. Oleh itu hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah; dan (ingatlah), Allah (dengan keterangan ini) mengajar kamu; dan Allah sentiasa Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.(al-Baqarah [2]: 282) 

6:70
Dan jauhkanlah diri dari orang-orang yang menjadikan ugama mereka sebagai permainan dan hiburan, dan mereka pula telah diperdayakan oleh kehidupan dunia dan peringatkanlah (mereka) dengan Al-Quran itu supaya tiap-tiap diri (di akhirat kelak) tidak terjerumus (ke dalam azab neraka) dengan sebab apa yang ia telah usahakan (dari perbuatan yang buruk dan keji). Tidak ada baginya pelindung dan tidak juga pemberi syafaat yang lain dari Allah. Dan jika ia hendak menebus (dirinya) dengan segala jenis tebusan, (nescaya tebusan itu) tidak akan diterima daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan (ke dalam azab neraka) dengan sebab apa yang telah mereka usahakan. Bagi mereka disediakan minuman dari air panas yang menggelegak, dan azab seksa yang tidak terperi sakitnya, disebabkan mereka kufur ingkar (semasa hidupnya).(al-An'aam [6] : 7)

Dalam bahasa Arab, pengertian keadilan dibezakan menjadi dua istilah iaitu al-'adl dan al-'idl. Al-'adl adalah keadilan yang ukurannya didasarkan pada gerak hati atau rasional, manakala al-'idl adalah keadilan yang dapat diukur secara jasmani yang dapat dirasakan dengan pancaindera seperti timbangan atau hitungan.

Prinsip keadilan perlu diserapkan dalam semua aspek kehidupan termasuklah dalam urusan perbankan. Islam memerintahkan manusia untuk bersikap adil dan perlakukan adil wajib ditegakkan terhadap sesiapa sahaja (al-Syura [42] : 15)
42:15
Oleh kerana yang demikian itu, maka serulah (mereka - wahai Muhammad - kepada berugama dengan betul), serta tetap teguhlah engkau menjalankannya sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, dan janganlah engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka; sebaliknya katakanlah: "Aku beriman kepada segala Kitab yang diturunkan oleh Allah, dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah jualah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal kami dan bagi kamu amal kamu. Tidaklah patut ada sebarang pertengkaran antara kami dengan kamu (kerana kebenaran telah jelas nyata). Allah akan menghimpunkan kita bersama (pada hari kiamat), dan kepadaNyalah tempat kembali semuanya (untuk dihakimi dan diberi balasan)".(al-Syura [42] : 15)
Kewajipan agama
Berbuat atau bersikap adil merupakan salah satu perintah wajib dalam agama Islam. Allah SWT dalam salah satu firman-Nya menyatakan hal tersebut secara tegas: Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, dan berbuat kebaikan... (al-Nahl [16] : 90)

16:90
Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, dan berbuat kebaikan, serta memberi bantuan kepada kaum kerabat; dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Ia mengajar kamu (dengan suruhan dan laranganNya ini), supaya kamu mengambil peringatan mematuhiNya.(al-Nahl [16] : 90)
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Iman Ahmad bin Hanbal. Rasulullah SAW bersabda: "Ilmu itu ada tiga antaranya ialah kewajipan berlaku adil dalam membahagi."

Adil sebagai syarat
Dalam banyak aspek kehidupan beragama, sifat adil seringkali ditetapkan sebagai mutlak dalam sesuatu perkara. Tanpa sifat tersebut, maka perkara itu menjadi batal.

Misalnya, seorang perawi hadis haruslah adil dalam erti berpegang pada kebenaran dan kejujuran. Jika perawi tidak adil, maka hadisnya dianggap tidak sahih. Sifat adil juga menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang hakim, pemerintah dan saksi dalam sesuatu perkara. Dalam menjalankan tugas, hakim dituntut untuk bersikap adil.

Sunatullah
Dalam al-Quran, keadilan disebut sebagai bahagian daripada hukum alam semesta, iaitu hukum keseimbangan (al-mizan), yang menjadi hukum alam atau sunatullah. Kerana merupakan sunatullah, maka menegakkan keadilan merupakan suatu kemestian yang mutlak.

Apabila keadilan dilaksanakan maka akan tercipta kebaikan. Sebaliknya apabila tidak dilaksanakan, maka akan timbul malapetaka.

Takwa
Al-Quran menjelaskan bahawa bersikap adil itu adalah tidak memilih bulu. Kepada golongan yang kita benci pun kita harus tetap adil. Menerapkan sikap adil dalam keadaan demikian akan mendekatkan kita kepada takwa, seperti firman Allah SWT: Dan janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kamu itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil (kepada sesiapa jua), kerana sikap adil itu lebih hamper kepada takwa. (al-Maidah [5] : 8)

5:8
Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran; dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil (kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. (al-Maidah [5] : 8)
Zalim
Berlaku adil berkait rapat dengan hak dan kewajipan. Hak yang dimiliki oleh seseorang, termasuk hak asasi harus diperlakukan dengan adil dan tidak boleh dengan zalim semena-mena. Zalim iaitu sifat sewenang-wenang dalam suatu perkara, merupakan kebalikan daripada sifat adil. Orang yang berbuat zalim diancam dengan siksaan yang sangat pedih di akhirat nanti, kerana berbuat zalim termasuk salah satu dosa besar.No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...